151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

151 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ - LƯƠNG TUẤN ĐỨC

Bài toán cùng chủ đề:   Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Trích dẫn tài liệu:
+ Đường cong y = x^4 – 12x^2 cắt parabol y = x^2 – 36 tại bốn điểm phân biệt A, B, C, D có hoành độ tăng dần. Với O là gốc tọa độ, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Điểm A nằm phía ngoài đường tròn tâm O, bán kính R = √799
B. Điểm B nằm phía tròn đường tròn tâm O, bán kính R = √1001
C. Điểm C nằm phía trong đường tròn tâm B, bán kính R = 3,5
D. Điểm D nằm phía trong đường tròn tâm A, bán kính R = 7
+ Đồ thị hàm số y = x^4 – 6x^2 cắt parabol y = x^2 – 6 tại bốn điểm phân biệt. Giả sử A, B là hai giao điểm gần nhau nhất. Mệnh đề nào sau đấy đúng?
A. AB > 2
B. A và B đối xứng nhau qua trục tung
C. 0 < AB < 1
D. A và B đối xứng nhau qua trục hoành
+ Trong mặt phẳng tọa độ, điểm M (x; y) là điểm nguyên khi x và y đều là các số nguyên. Đồ thị hàm số y = |x – 3| + |x – 4| cắt đường thẳng y = 1 tại bao nhiêu điểm nguyên?
A. 1 điểm nguyên
B. 2 điểm nguyên
C. 3 điểm nguyên
D. 4 điểm nguyên

...

Download đầy đủ 151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị tại đây.

Comments

comments