Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Đây là phần 80 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương trình trùng phương: - Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: ax^4+bx^2+c=0(a≠0) -Giải phương trình trùng phương ax^4+bx^2+c=0(a≠0) + Đặt x62=t,t≥0 + Giải […]

read more →

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 79 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng A. Kiến thức cơ bản: 1. Hệ thức Vi-ét Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) thì: {x1+x2=−b/a và  x1x2=c/a 2. Áp dụng: Tính nhẩm nghiệm. - Nếu phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) có a+b+c=0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, […]

read more →

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a - Nếu Δ′=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 =x2= −b′/a - Nếu Δ′<0 thì […]

read more →

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là phần 77 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai A. Lý thuyết  Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và biểu thức Δ=b^2−4ac: - Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết: x1= −b+√△/2a  và x2= −b−√△/2a - Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = −b/2a. - Nếu Δ<0 thì […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Đây là phần 78 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = ... a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số

Đây là phần 77 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: Lời giải bài 1 trang […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11

Đây là phần 76 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11 Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng: Lời giải Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11) Ta có, dãy số  là […]

read more →

Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục)

Đây là phần 74 of 146 trong Series Toán lớp 11

Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục) Lý thuyết về giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục Bài 1: Giới hạn của dãy số […]

read more →

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Đây là phần 76 of 136 trong Series Toán lớp 9

A. Lý thuyết  1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0 Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ […]

read more →

error: Content is protected !!