Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11):Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m

Đây là phần 59 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm.

a. Viết công thức để tìm độ cao của một bậc tùy ý so với mặt sân.

b. Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.

Lời giải Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): 

a.Mỗi bậc thang cao 18cm = 0,18m.

=> n bậc thang cao 0,18.n (m)

Vì mặt bằng sàn cao hơn mặt sân 0,5m nên công thức tính độ cao của một bậc tùy ý so với mặt sân sẽ là:

hn = (0, 5 + 0, 18n) (m)

b.Độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân ứng với n = 21 là:

h21 = 0,5 + 0,18.21 = 4,28 (m)

Comments

comments

Series Navigation<< Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11) Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11) >>