Bài tập bất phương trình cơ bản (P1)

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN (có đáp án)

Bài tập bất phương trình cơ bản (P1)

  • Bài tập về bất phương trình dạng cơ bản gồm có các bài tập về bất phương trình chứa căn thức, bất phương trình chứa trị tuyệt đối, bất phương trình mũ, bất phương trình logarit, bất phương trình bậc 1 và bất phương trình bậc 2. Trong đó, mỗi phần đều có tóm tắt lý thuyết cơ bản cần dùng và bài tập bao gồm tất cả các dạng.
  • Ở phần 1 của "Bài tập bất phương trình cơ bản", phụ huynh và các em học sinh có thể tìm hiểu về lý thuyết tóm tắt và bài tập của bất phương trình chứa căn thứcbất phương trình chứa trị tuyệt đối.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM:

Bất phương trình - Các loại bất phương trình

Bất phương trình hay lạ khó (P1)

Bài tập bất phương trình cơ bản (P2)

I. Bất phương trình chứa căn thức:

1.Tóm tắt lý thuyết về bất phương trình chứa căn thức:

  • Bất phương trình chứa căn thức gồm có 3 loại phổ biến:

Dạng 1:

 BPT căn 1

Dạng 2:

BPT căn 1'

Dạng 3:

bpt căn 3'

  • Tìm hiểu thêm về lý thuyết và phương pháp giải ở đây.

2. Các bài tập bất phương trình chứa căn thức cơ bản:

Screenshot (29)

Screenshot (30)

Screenshot (31)

Screenshot (32)

Screenshot (33)

II. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

1.Tóm tắt lý thuyết về bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

  • Định nghĩa và các tính chất cơ bản:

a, Định nghĩa về bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

gif 1

b, Các tính chất cơ bản của bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

hhi1

  • Chú ý:

+) Tính chất 4: Dấu "=" xảy ra <=> a.b lớn hơn hoặc bằng 0

  • Các dạng bất phương trình chứa trị tuyệt đối thường gặp:

Dạng 1:

gif3

Dạng 2:

gif4

Dạng 3:

gif5

  • Tìm hiểu thêm về lý thuyết và phương pháp giải bất phương trình chứa trị tuyệt đối ở đây.

2. Bài tập bất phương trình chứa trị tuyệt đối cơ bản:

Screenshot (34)

Screenshot (35)

KẾT LUẬN: Bài tập bất phương trình cơ bản (P1) -là một trong những phần quan trọng các em học kĩ

Comments

comments