Bài tập mệnh đề tập hợp nâng cao

Bài tập mệnh đề tập hợp nâng cao: Một số bài tập luyện tập chuyên sâu hơn về phần kiến thức Mệnh đề - Tập hợp được học trong chương trình lớp 10. Luyện tập về Mệnh đề, Mệnh đề đảo, Mệnh đề phủ định, Tập hợp và Các phép toán tập hợp.

Tham khảo:

Bài 1. Mệnh đề
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề
+ Dạng 2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề
+ Dạng 3. Phương pháp chứng minh phản chứng
+ Dạng 4. Phát biểu định lý, định lý đảo dạng điều kiện cần, điều kiện đủ
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm

Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
+ Dạng 1. Xác định tập hợp và các phép toán trên tập hữu hạn
+ Dạng 2. Xác định tập hợp các phép toán trên tập số thực
+ Dạng 3. Tập hợp con. Tập hợp bằng nhau
+ Dạng 4. Giải toán bằng biểu đồ Ven
C. Bài tập tự luận
D. Bài tập trắc nghiệm
Bài tập ôn tập chương

bai tap nang cao menh de bai tap nang cao menh de-1

Comments

comments