Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị của hàm số có đáp án – Đặng Thành Nam

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ, ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: 181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

 

Trích dẫn một số Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số, đồ thị hàm số:
+ Cho hàm số y = f(x) xác định và đồng biến trên K, với K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) đi lên theo chiều từ trái sang phải
B. Đồ thị hàm số y = f(x) đi xuống theo chiều từ trái sang phải
C. Đồ thị hàm số y = f(x) song song với trục hoành
D. Đồ thị hàm số y = f(x) đi lên theo chiều từ phải sang trái
+ Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) chứa điểm x0, f'(x0) = 0 và hàm số f(x) có đạo hàm cấp hai tại điểm x0. Xét các mệnh đề sau:
(1) Nếu f”(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số f(x)
(2) Nếu f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số f(x)
(3) Nếu f”(x0) = 0 thì x0 không là điểm cực trị của hàm số f(x)
(4) Nếu f”(x0) = 0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số f(x)
(5) Nếu f”(x0) < 0 thì f(x0) là cực đại của hàm số f(x)
(6) Nếu f”(x0) > 0 thì f(x0) là cực tiểu của hàm số f(x)
Số mệnh đề đúng là?
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu hàm số y = f(x), y = g(x) đồng biến trên khoảng (a; b) thì hàm số y = f(x)g(x) đồng biến trên khoảng (a; b)
B. Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a; b) và hàm số y = g(x) nghịch biến trên khoảng (a; b) thì hàm số y = f(x) − g(x) đồng biến trên khoảng (a; b)
C. Nếu hàm số y = f(x), y = g(x) nghịch biến trên khoảng (a; b) thì hàm số y = f(x)g(x) đồng biến trên khoảng (a; b)
D. Nếu hàm số y = f(x), y = g(x) nghịch biến trên khoảng (a; b) thì hàm số y = f(x) + g(x) đồng biến trên khoảng (a; b)

...

Download đầy đủ Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số, đồ thị hàm số tại đây.

Comments

comments