Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit

Đây là phần 6 of 26 trong Series Toán 12

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM

I. Các công thức tính đạo hàm

Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit

Bảng công thức Tích phân - Đạo hàm - Mũ - Logarit

Bổ sung

Công thức tích phân - đạo hàm

III. Vi phân: dy = y' . dx

Công thức tích phân - đạo hàm

BẢNG CÔNG THỨC MŨ - LOGARIT

1. Công thức hàm số mũ và logarit

Công thức hàm số mũ va logarit

2. Một số giới hạn thường gặp

Giới hạn hàm số thường gặp

Comments

comments

Series Navigation<< Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sốKhái niệm lũy thừa, cách tính lũy thừa của một số >>