Bảng lượng giác đặc biệt

BẢNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT

  • Gồm có 4 phần: Phần 1 - Bảng các giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt, Phần 2 - Bảng lượng giác đặc biệt, Phần 3 - Vòng tròn lượng giác, Phần 4 - Bài tập củng cố kiến thức về bảng lượng giác.
  • Phần 1 gồm có bảng lượng giác các góc đặc biệt.
  • Phần 2 gồm có bảng lượng giác và phương pháp tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước cũng như phương pháp tìm góc khi có tỉ số cho trước.
  • Phần 4 gồm có 5 bài tập nhỏ củng cố kiến thức về bảng lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Lượng giác - Lý thuyết và Bài tập

Công thức lượng giác từ cơ bản đến nâng cao

Lượng giác lớp 10

I. Bảng các giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt:

bảng giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt

 II. Bảng lượng giác:

  • Bảng VIII dùng để tính sin, cos của các góc nhọn đồng thời cũng để tìm góc khi biết sin, cos của các góc đó:

bảng sin cos

  • Bảng IX dùng để tính các giá trị tan của góc từ 0 -> 76 độ và các giá trị cot của góc từ 14 -> 90 độ đồng thời cũng để tìm góc khi biết tan và cot:

bảng tan

  • Cách tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước:

B1: Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tan (Cột 13 đối với cos và cot)

B2: Tra số phút ở hàng 1 đối với sin và tan (Hàng cuối đối với cos và cot)

B3: Lấy giá trị là giao cột ghi số độ và hàng ghi số phút.

  • Cách tìm số đo góc nhọn biết tỉ số lượng giác góc đó cho trước: Tra giá trị tỉ số lượng giác vào bảng thích hợp sau đó ta sẽ tìm được số đo góc cần tìm.

III. Vòng tròn lượng giác:

đường tròn lượng giác

  • Các giá trị tương ứng với trục Ox là đường sin và trục Oy là đường cos.

IV. Bài tập củng cố kiến thức về bảng lượng giác:

Screenshot (191)

Screenshot (192)

Screenshot (193)

 

Comments

comments