Bất phương trình hay lạ khó (P1)

BẤT PHƯƠNG TRÌNH HAY LẠ KHÓ (có đáp án)

 • "Bất phương trình hay lạ khó" rất đa dạng và phong phú về dạng bài cũng như phương pháp giải bài. Bài viết bao gồm lý thuyết tóm tắt và các dạng bài tập hay lạ khó của bất phương trình chứa căn thức, bất phương trình chứa trị tuyệt đối, bất phương trình mũ, bất phương trình logarit, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2,....
 • Ở phần 1, phụ huynh và các em học sinh có thể tìm hiểu về lý thuyết tóm tắt cũng như các bài tập hay lạ khó về bất phương trình chứa căn và bất phương trình chứa trị tuyệt đối.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM:

Bất phương trình - Các loại bất phương trình

Bất phương trình hay lạ khó (P2)

Bài tập bất phương trình cơ bản (P1)

I. Bất phương trình chứa căn thức:

1. Tóm tắt lý thuyết cơ bản về bất phương trình chứa căn thức:

 • Bất phương trình chứa căn thức gồm có 3 loại phổ biến:

Dạng 1:

 BPT căn 1

Dạng 2:

BPT căn 1'

Dạng 3:

bpt căn 3'

 • Tìm hiểu thêm về lý thuyết và phương pháp giải ở đây.

2. Bài tập hay lạ khó về bất phương trình chứa căn thức:

 • BT tự luyện về bất phương trình chứa căn thức:

Screenshot (47)

 • VD1:

Screenshot (50)

 • VD2:

Screenshot (51)

 • VD3:

Screenshot (52)

Screenshot (49)

 • VD4:

Screenshot (53)

II. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

1.Tóm tắt lý thuyết về bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

 • Định nghĩa và các tính chất cơ bản:

a, Định nghĩa về bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

gif 1

b, Các tính chất cơ bản của bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

hhi1

 • Chú ý:

+) Tính chất 4: Dấu "=" xảy ra <=> a.b lớn hơn hoặc bằng 0

 • Các dạng bất phương trình chứa trị tuyệt đối thường gặp:

Dạng 1:

gif3

Dạng 2:

gif4

Dạng 3:

gif5

 • Tìm hiểu thêm về lý thuyết và phương pháp giải bất phương trình chứa trị tuyệt đối ở đây.

2. Bài tập hay lạ khó về bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

Screenshot (54)

Screenshot (56)

 

Comments

comments