Căn bậc hai số học

Căn bậc hai số học: lý thuyết và bài tập

căn bậc 2 số học thì chỉ có đáp án dương 
căn bậc 2 thì có đáp án âm dương 
theo định nghĩa đầu năm lớp 9 sách giáo khoa 
ví dụ
tính căn bậc 2 của 4 thì đáp án là 2 và -2 
tính căn bậc 2 số học của 4 thì đáp án là 2 và có kí hiệu \sqrt{4} = 2 

xác đinh x trong căn vì trong căn bậc 2 phải dương

Xem thêm: 

  1. căn bậc hai: lý thuyết và bài tập
  2. căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao
  3. căn bậc hai và hằng đẳng thức
  4. bảng căn bậc hai
  5. căn bậc hai số học
  6. chuyên đề căn bậc hai toán 9
  7. căn bậc 2 lớp 9 học gì?

I. Lý thuyết Căn bậc hai số học

1. Khái niệm căn bậc hai số học:

  • Với số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a.
  • Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

2. Khái quát:

căn bậc hai số học - Lý thuyết

3) So sánh căn bậc hai số học:

Với hai số ab không âm, nếu a < b thì √a < √b.

Ta có thể chứng minh được:

Với hai số ab không âm, nếu √a < √b thì a < b.

Như vậy ta có định lí sau đây:

                                                           căn bậc hai số học - so sánh

II. Bài tập Căn bậc hai số học: lý thuyết và bài tập

Bài 1: Tìm căn bậc hai số học của các số sau đây

a) 36                                      b) 121

c) (-5/6)2                                      d) (21/8)2

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

căn bậc hai số học - Bài 2

Bài 3: Tính

căn bậc hai số học - Bài 3

Bài 4: Rút gọn

căn bậc hai số học - Bài 4

Bài 5: So sánh các số sau:

a) 2 và √3             b) 7 và √50

Bài 6: So sánh các số sau:

a) 2 và 1 + √2             b) 1 và √3 - 1

c) 3√11 và 12             d) -10 và -2√31

Comments

comments