Công thức lượng giác từ cơ bản đến nâng cao

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

  • Gồm có 3 phần: Phần A - Lý thuyết; Phần B - Các mẹo nhớ công thức lượng giác, Phần C - Bài tập về công thức lượng giác.
  • Phần A tổng hợp 15 phần công thức lượng giác từ cơ bản đến nâng cao cần nhớ.
  • Phần B gồm có các câu thơ để nhớ các công thức lượng giác một cách dễ dàng hơn.
  • Phần C gồm link bài tập để ôn luyện thêm công thức lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM:

Lượng giác - Lý thuyết và Bài tập

Công thức lượng giác lớp 9

Lượng giác lớp 10

A. Lý thuyết:

1. Các bảng giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt:

bảng giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt

2. Các công thức cơ bản và Các biến đổi thường dùng:

công thức cơ bản

biến đổi hay dùng

3. Cung đối nhau:

cung đối nhau

4. Cung bù nhau:

cung bù nhau

5. Cung phụ nhau:

cung phụ nhau

6. Cung hơn kém nhau π:

cung hơn kém

7. Cung hơn kém nhau π/2:

cung hơn kém (2)

8. Công thức nhân đôi:

công thức nhân đôi

9. Công thức hạ bậc:

công thức hạ bậc

10. Công thức nhân ba:

công thức nhân ba

11. Công thức chia đôi:

công thức chia đôi

12. Công thức cộng:

công thức cộng

13. Công thức biến tổng thành tích:

công thức biến tổng thành tích

14. Công thức biến tích thành tổng:

công thức biến tích thành tổng

15. Hệ quả của công thức lượng giác:

hệ quả của công thức lượng giác

B. Các mẹo để nhớ công thức lượng giác:

  • Cos đối, Sin bù, phụ chéo, Tan cot pi
  • Công thức cộng:

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin dấu trừ
Tan tổng thì lấy tổng tan
Chia một trừ với tích tan, dễ òm.
Tan hiệu thì lấy hiệu tan
Chia một cộng với tích tan, ra rồi.

  • Công thức nhân đôi:

Tan đôi ta lấy đôi tan (2 tan)
Chia 1 trừ lại bình tan, ra liền.

  • Công thức nhân 3:

Nhân ba một góc bất kỳ,
Sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,
Dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn,... thế là ok.

  • Công thức biến đổi tích thành tổng:

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ

  • Công thức biến đổi tổng thành tích:

Sin tổng bằng hai cos cos
Sin hiệu bằng hai cos sin
Cos tổng bằng hai cos cos
Cos hiệu bằng trừ hai sin sin
Tan tổng lập tổng hai tan
Một trừ tan tích mẫu mang thương sầu
Gặp hiệu ta chớ lo âu, đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng.

C, Bài tập về công thức lượng giác:

https://drive.google.com/file/d/193yqahox1IYE_PJHirCz1teytLxkGufL/view?usp=sharing

 

Comments

comments