Dấu của nhị thức bậc nhất

Đây là phần 75 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

1. Định nghĩa nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức có dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng (ba;+) và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng (;ba)

Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b:

Dấu của nhị thức bậc nhất

Comments

comments

Series Navigation<< Lý thuyết bất đẳng thứcBất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn >>