Đề Toán Lớp 1 - đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 1

Đây là phần 3 of 72 trong Series Toán lớp 1

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TOÁN LỚP 1

Bài viết cùng chủ đề: Toán IQ lớp 1

 

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: 

 Bài 2: Tính

1 + 2 + 1 =                           3 + 1 + 1 =                                  2 + 0 + 1 = 

Bài 3: Điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:

2 + 3 .......5                           2 + 2........1 + 2                              1 + 4 .......4 + 1 

2 + 2........5                           2 + 1........1 + 2                              5 + 0........2 + 3

Bài 4: Điền số vào chỗ trống 

1 + ........ = 1                                 1 + .......... = 2

.........+ 3 = 3                                 2 + .......... = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a)  4 + 5 = ……..                                  4 + 3+ 2 =……..

    10 – 3 =………                                 8 – 6 – 0 = …….

b)

Bài 3: (1 điểm) Điền số vào chỗ trống:

3 + ........ = 8;                9 - ......... = 6;                    ......... + 4 = 8;                  7 - ........... = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

Năm                     hai                  ba                  ...........                   .................

...........             ..............       ..............               7                               6

Bài 5: (1,5 điểm) Điền dấu >, < =  vào chỗ trống:

a, 5 + 4 ....... 9;                           6.........5

b, 8 - 3 ......... 3 + 5;               7 - 2 ........ 3 + 3

Bài 6: (1 điểm) 

Hình vẽ bên có:

- Có ............hình tam giác

- Có ............hình vuông 

Bài 7: Viết phép tính thích hợp 

a. Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …quả bóng?


b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 

Để tải trọn bộ tài liệu truy cập tại đây.

 

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 ;                94 - 21 ;             50 + 38 ;            67 – 3

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 84 là 83 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 79 là 70 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 98 là 99 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 99 là 100 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60;…; …;…, 64;           65; …; 67;…;…; 70           71;…; 73;…;…; 76;         77; …; …; 80

b) Viết thµnh các số:

Bốn mươi ba:.......... Ba mươi hai:............

Chín mươi bảy:......... Hai mươi tám: ...........

Sáu mươi chín:....... Tám mươi tư: .........

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34            56 - 20               18 + 71             74 - 3

………..              ………..                ………..            ………

………..              ………..                ……….             ………

………..              ………..                ……….             ………

b) 58cm + 40cm = …. 57 + 2 - 4 = ….

Bài 3.

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

- Một hình vuông và một hình tam giác? 

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Để tải trọn bộ đề thi học kì 2 lớp 1 truy cập tại đây.

Comments

comments

Series Navigation<< Toán Lớp 1 Nâng CaoDạy toán lớp 1 >>