Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Đây là phần 115 of 146 trong Series Toán lớp 11

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

1. Định nghĩa cấp số cộng

un là cấp số cộng <=> un+1=un+d với n ∈ N* , d là hằng số.

Công sai d = un+1un

2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

un=un+1+(n1)d, (n ≥ 2).

d=unu1n1

3. Tính chất của cấp số cộng

uk=uk1+uk+12 với k ≥ 2 <=> uk1+uk+1=2uk

4. Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

Sn=n(u1+un)2 , với n ∈ N*

Comments

comments

Series Navigation<< Lý thuyết dãy sốLý thuyết cấp số nhân >>