Đường tròn ngoại tiếp là gì?

Đường tròn ngoại tiếp là gì?

Tìm hiểu thêm về đường tròn tại đây:

1.Định nghĩa :

Đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác.

Đường tròn ngoại tiếp của tam giác là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.

Lấy ví dụ một tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp của tam giác này sẽ là đường tròn đi qua tất cả 3 đỉnh ABC của nó.

Theo tính chất của đường tròn ngoại tiếp tam giác, tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác sẽ là giao điểm của những đường thẳng vuông góc tại trung điểm (đường trung trực) của ba cạnh AB, AC và BC.

Đường tròn ngoại tiếp2.Bài tập liên quan :

Bài 1: Cho đường tròn có bán kính R = 4cm ngoại tiếp hình vuông ABCD. Tính chu vi, diện tích của ABCD

Bài 2: Cho tam giác đều ABC. Biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác R = 12cm. Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho hình vuông ABCD, O là giao của hai đường chéo AC, BD. Từ O kẻ OH vuông góc BC. Biết hiệu diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích tam giác BOH = 9 2 cm . Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD.

Bài 4: Cho hình lục giác đều ABCDEF cạnh 4 cm. Tính diện tích hình tròn tạo bởi đường tròn ngoại tiếp ABCDEF

Bài 5: Cho đường tròn (O; R) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD. Biết AD = R. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp

Bài 6: Cho đường tròn (O; R). Từ một điểm A trên đường tròn (O) vẽ các cung AB, AC sao cho sđAB=30 độ ; sđAC=90 độ. (điểm A nằm trên cung BC nhỏ). Tính các cạnh và diện tích của tam giác ABC. 

 

Comments

comments