Đường tròn ngoại tiếp tam giác thường

Đường tròn ngoại tiếp tam giác thường

Tìm hiểu thêm về đường tròn tại đây:

Định nghĩa:

 

Đường tròn ngoại tiếp của tam giác là đường tròn đi qua các đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.

Lấy ví dụ một tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp của tam giác này sẽ là đường tròn đi qua tất cả 3 đỉnh ABC của nó.

Theo tính chất của đường tròn ngoại tiếp tam giác, tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác sẽ là giao điểm của những đường thẳng vuông góc tại trung điểm (đường trung trực) của ba cạnh AB, AC và BC.

Đường tròn ngoại tiếp

Bài tập liên quan:

Bài 1. Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(5 ;4) B(2 ;7) và C(–2 ;–1) .

a.Tìm trọng tâm G , trực tâm H và tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

b.Chứng minh I ; G ;H thẳng hàng.

Bài 2. Cho tứ giác ABCD với A(3;4) B(4;1) C(2;–3;D(–1;6) .Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn.

Bài 3. Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(–1;–3) B(2;5) và C(4;0).Xác định trực tâm H của tam giác ABC.

Bài 4. Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(–1;4) B(–4;0) C(2;–2) . Tìm tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 5. Trong mpOxy cho 2 điểm A(–2;–2) và B(5 ;–4)

a)Tìm điểm C sao cho trọng tâm của tam giác ABC là điểm G(2;0)

b)Tìm tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 6: Cho tam giác đều ABC. Biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác R = 12cm. Tính chu vi tam giác ABC

Bài 7: Cho tam giác ABC đều, cạnh bằng 3 cm . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp 

 

Comments

comments