Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Tìm hiểu thêm về đường tròn tại đây:

1.Định nghĩa:

Trong tam giác ABC vuông tại A có trung điểm  cạnh BC là O thì khi đấy O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

*Chứng minh định nghĩa:

Có O trung điểm BC => OB= OC= OA (tính chất tam giác vuông)

=> O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (dpcm)

 

 

Comments

comments