Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Đây là phần 119 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm x0 và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{x0}.

limxx0f(x)=L khi và chỉ khi với dãy số (xn) bất kì, xn ∈ K \{x0} và xn → x0, ta có:
limf(xn)=L.

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-1

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-2

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-3

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-4

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-5

Comments

comments

Series Navigation<< Định nghĩa, định lý hàm số liên tụcLý thuyết về giới hạn của dãy số >>