Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM:

Bất phương trình - Các loại bất phương trình

Bất phương trình mũ và phương pháp giải

Bất phương trình chứa trị tuyệt đối

dau-tri-tuyet-doi

phuong-phap-chia-khoang-khi-giai-phuong-trinh-co-dau-tri-tuyet-doi

phuong-phap-bien-doi-tuong-duong-khi-giai-phuong-trinh-chua-tri-tuyet-doi

1. Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau:
|a| = a khi a ≥ 0
|a| = -a khi a < 0
2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
a) Phương pháp chung
Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đôi
Bước 2: Giải các bất phương trình không có dấu giá trị tuyệt đối
Bước 3: Chọn nghiệm thích hợp trong từng trường hợp đang xét
Bước 4: Kết luận nghiệm
b) Các dạng thường gặp:
Dạng |A(x)| = B(x)
|A(x)| = B(x) với A(x) ≥ 0 hoặc |A(x)| = -B(x) với A(x) < 0
Dạng |A(x)| = |B(x)|
|A(x)| = |B(x)| = B(x) hoặc |A(x)| = |B(x)| = -B(x)

Comments

comments