Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn .Bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Đây là phần 74 of 136 trong Series Toán lớp 9

A. Lý thuyết  1. Tập xác định Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R. 2. Tính chất – Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi […]

read more →

error: Content is protected !!