Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Đây là phần 76 of 136 trong Series Toán lớp 9

A. Lý thuyết  1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0 Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ […]

read more →

error: Content is protected !!