Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

Đây là phần 46 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai 1. Phương trình bậc nhất : Định nghĩa :  phương trình bậc nhất có dạng : ax + b = 0 (1) cách giải : (1) ⇔ ax […]

read more →

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là phần 77 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai A. Lý thuyết  Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và biểu thức Δ=b^2−4ac: - Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết: x1= −b+√△/2a  và x2= −b−√△/2a - Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = −b/2a. - Nếu Δ<0 thì […]

read more →

error: Content is protected !!