Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đây là phần 11 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. A. Tóm tắt kiến thức: 1. Đường thẳng song song: Hai đường thẳng y = ax + b và y = a'x + b' song song với nhau khi […]

read more →

error: Content is protected !!