Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 79 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng A. Kiến thức cơ bản: 1. Hệ thức Vi-ét Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) thì: {x1+x2=−b/a và  x1x2=c/a 2. Áp dụng: Tính nhẩm nghiệm. - Nếu phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) có a+b+c=0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, […]

read more →

error: Content is protected !!