Lý thuyết về bất phương trình một ẩn

Đây là phần 14 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết về bất phương trình một ẩn 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn. Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng f(x) > g(x), f(x) < g(x), f(x) ≥ g(x), f(x) ≤ g(x), trong […]

read more →

error: Content is protected !!