Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đây là phần 142 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1. Về kiến thức.     - Định nghĩa: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi nó vuông góc với mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng đó.     Biết điều kiện […]

read more →

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Đây là phần 92 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết phương trình đường thẳng Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng. 1. Vectơ chỉ phương của […]

read more →

Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: đường thẳng, mặt phẳng

Đây là phần 40 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Xét bài toán: Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P):A1x+B1y+C1z+D1=0và (Q):A2x+B2y+C2z+D2=0. Xét vị trí tương đối giữa (P) và (Q). Để giải bài toán này, ta gọi n⃗ 1=(A1;B1;C1) là vectơ pháp tuyến của (P), n⃗ 2=(A2;B2;C2) là […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10

Đây là phần 33 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10 A. Lý thuyết về đường thẳng - Toán hình 10 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Định nghĩa : vectơ được gọi là vectơ chỉ phương của đường […]

read more →

error: Content is protected !!