Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Đây là phần 33 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Bài tập giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lớp 12  A. Tóm tắt lý thuyết: Định nghĩa. Cho hàm số y=f(x) xác định trên tập D.  (i) Nếu f(x)≤M,∀x∈D và tồn tại x0∈D sao cho f(x0)=Mthì M gọi là giá trị lớn nhất của hàm […]

read more →

error: Content is protected !!