Bài tập về Bất phương trình một ẩn và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 15 of 115 trong Series Toán lớp 10

Bài tập về Bất phương trình một ẩn và hệ bất phương trình một ẩn Tất cả kiến thức về bất phương trình Bất phương trình logarit Bất phương trình chứa căn thức. Bài 1 trang 87 sgk đại số […]

read more →

Lý thuyết về bất phương trình một ẩn

Đây là phần 14 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết về bất phương trình một ẩn 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn. Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng f(x) > g(x), f(x) < g(x), f(x) ≥ g(x), f(x) ≤ g(x), trong […]

read more →

error: Content is protected !!