Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian (Phần 1)

Đây là phần 24 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian 1. Hệ tọa độ trong không gian Hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc trong không gian gồm ba trục x'Ox, y'Oy, z'Oz vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi i→; j→; k→ lần lượt […]

read more →

error: Content is protected !!