Phương trình đường thẳng

Đây là phần 54 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương trình đường thẳng 1. Khái niệm : Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu   và giá của   song song hoặc trùng với d. Vectơ  được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d nếu   và giá của  vuông góc […]

read more →

error: Content is protected !!