Phương trình đường tròn

Đây là phần 53 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương trình đường tròn 1. Định nghĩa : Đường tròn (O) là tập hợp các điểm M(x, y) sao cho khoảng cách từ M đến một điểm O(a,b) là một khoảng R không đổi. O gọi là tâm, R là […]

read more →

error: Content is protected !!