Các loại trí thông minh đa dạng

Các loại trí thông minh đa dạng Năm 1983 Howard Gardner đưa ra học thuyết về Trí thông minh đa dạng gồm 7 trí thông minh. Năm 1996 ông tiếp tục đưa ra thêm Trí thông minh về tự nhiên. […]

read more →

error: Content is protected !!