Phương pháp xét tính liên tục của hàm số

Đây là phần 53 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng k chứa điểm x0. Hàm số f được goi là liên tục tại x0 nếu : limx→x0f(x)=f(x0) Ta hiểu định nghĩa hàm số liên tục tại x0 nghĩa là đồ thị hàm số f không bị đứt […]

read more →

error: Content is protected !!