VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Đây là phần 130 of 136 trong Series Toán lớp 9

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG Vị trí tương đối hai đường thẳng : Cho hai đường thẳng (D1) y = a1x + b1 (a1 ≠ 0) và (D2) y = a2x + b2(a2 ≠ 0) (D1) song song (D2) khi : […]

read more →

error: Content is protected !!