Toàn bộ công thức bất phương trình

CÔNG THỨC BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 • "Công thức bất phương trình" bao gồm toàn bộ các công thức đã học từ các lớp 6,7,8,9,10,11,12. Trong đó có bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2, bất phương trình chứa căn thức, bất phương trình chứa trị tuyệt đối, bất phương trình mũ, bất phương trình logarit....

PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM:

Bất phương trình - Các loại bất phương trình

Bài tập bất phương trình cơ bản (P1)

Bất phương trình hay lạ khó (P1)

I. Công thức bất phương trình bậc nhất:

 • Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng ax+b>0 (1) ( hoặc ax+b< 0; ax+b ≤ 0; ax+b≥0) (Bất phương trình lớp 6)

(1) ⇔ ax > (- b) . Ta có:

TH1: Nếu a > 0 thì bậc 1 1

TH2: Nếu a < 0 thì bậc 1 2

 • Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn có dạng ax+by > c (hoặc ax+by < c; ax+by ≤ c; ax+by ≥ c) (Bất phương trình lớp 10). Giải bằng cách biểu diễn bằng hình học
 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình bậc nhất ở đây.

II. Công thức bất phương trình bậc 2:

 •  Xét tam thức bậc 2 có dạng: gif. Bất phương trình bậc 2 sẽ có dạng:

+) f(x) > 0

+) f(x) < 0

+) f(x) ≥ 0

+) f(x) ≤ 0

 •  gif (1)

Nếu gif (3) thì thì f(x) vô nghiệm. f(x) cùng dấu với hệ số a.

Nếu gif (2) thì f(x) có nghiệm kép x'. f(x) cùng dấu với hệ số a và f(x')=0

Nếu gif (4) thì f(x) có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2. Dùng quy tắc "trong trái ngoài cùng". Trong khoảng 2 nghiệm thì f(x) trái dấu với hệ số a; ngoài khoảng 2 nghiệm thì f(x) cùng dấu với a. 

 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình bậc 2 (Định nghĩa, tính chất, phương pháp giải bài,...) ở đây.

III. Công thức bất phương trình chứa căn:

BPT căn 1

BPT căn 1'

bpt căn 3'

 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình chứa căn thức (định nghĩa, tính chất, phương pháp giải bất phương trình,...) ở đây.

IV. Công thức bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

 • Định nghĩa.

gif 1

 • Tính chất:

hhi1

 • Chú ý:

+) Tính chất 4: Dấu "=" xảy ra <=> a.b lớn hơn hoặc bằng 0

 • Các dạng bất phương trình chứa trị tuyệt đối:

gif3

gif4

gif5

 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình chứa trị tuyệt đối (định nghĩa, tính chất, phương pháp giải bất phương trình,...) ở đây.

V. Công thức bất phương trình mũ:

Screenshot (71)

Screenshot (70)

Screenshot (72)

 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình mũ (định nghĩa, tính chất, phương pháp giải bất phương trình,...) ở đây.

VI. Công thức bất phương trình logarit:

Screenshot (73)

Screenshot (75)

 • Tìm hiểu thêm kiến thức về bất phương trình logarit (định nghĩa, tính chất, phương pháp giải bất phương trình,...) ở đây.

Comments

comments