Toán lớp 10 học được những gì?

Đây là phần 1 of 115 trong Series Toán lớp 10

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10

Lớp 10 các em học sinh sẽ được làm quen với các khái niệm hàm số cơ bản: bậc nhất, bậc hai và được biết đến phương trình, bất phương trình bậc nhất bậc hai + một chút về lượng giác trước khi vào phần Vecto, tính khoảng cách, hệ thức lượng trong tam giác và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng áp dụng vào phương trình đường thẳng, khoảng cách góc, đường tròn, hình elip,, hypebol,...

[su_button url="https://www.nguyentheanh.org/dang-ki-khoa-hoc-cua-thay-nguyen-the-anh" target="blank" style="3d" background="#ef9a2d" size="5" center="yes" icon="icon: arrow-down" icon_color="#ffffff" text_shadow="0px 0px 0px #09184e" desc="Hoặc gọi thầy: 0986.683.218"]ĐĂNG KÍ HỌC LỚP 10[/su_button]

Toán lớp 10 học được những gì?

ĐẠI SỐ

Mệnh đề - Tập hợp

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Số gần đúng và sai số

Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

Đại cương về hàm số

Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc hai

Phương trình và hệ phương trình

Đại cương về phương trình

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Bất đẳng thức, bất phương trình

Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Đại cương về bất phương trình

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dấu của tam thức bậc hai

Bất phương trình bậc hai

Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Thống kê

Các khái niệm liên quan

Trình bày mẫu số liệu

Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Góc lượng giác và công thức lượng giác

Góc và cung lượng giác

Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Giá trị lượng giác của góc liên quan đặc biệt

Một số công thức lượng giác

[su_button url="https://www.nguyentheanh.org/dang-ki-khoa-hoc-cua-thay-nguyen-the-anh" target="blank" style="3d" background="#ef9a2d" size="5" center="yes" icon="icon: arrow-down" icon_color="#ffffff" text_shadow="0px 0px 0px #09184e" desc="Hoặc gọi thầy: 0986.683.218"]ĐĂNG KÍ HỌC[/su_button]

HÌNH HỌC

Vecto

Các định nghĩa

Tổng của hai vecto

Hiệu của hai vecto

Tích của một vecto với một số

Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng

Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0 đến 180 độ)

Tích vô hướng của hai vecto

Hệ thức lượng trong tam giác

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương trình tổng quát của đường thẳng

Phương trình tham số của đường thẳng

Khoảng cách và góc

Đường tròn

Đường Elip

Đường Hypebol

Đường Parabol

Ba đường Cônic

[metaslider id=2017]

Comments

comments

Series NavigationLý thuyết và bài tập về mệnh đề Toán lớp 10 >>