Tuyển tập trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết "Tuyển tập trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án " bao gồm các câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức liên quan đến Toán học lớp 10 - Đại số và Hình học. Với đáp án đầy đủ, các câu trắc nghiệm trong tuyển tập đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả học tập tốt.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập trắc nghiệm Toán 10 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong "Tuyển tập trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án":

A – ĐẠI SỐ
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
+ Bài 1. Mệnh đề.
+ Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp.
+ Bài 3. Trắc nghiệm tổng hợp.

Chương 2. Hàm số bậc nhất hàm số bậc hai
+ Bài 1. Đại cương về hàm số.
+ Bài 2. Hàm số bậc nhất y = ax + b.
+ Bài 3. Hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c.
+ Bài 4. Trắc nghiệm tổng hợp.

Chương 3. Phương trình
+ Bài 1. Đại cương về phương trình.
+ Bài 2. Phương trình bậc nhất: ax + b = 0.
+ Bài 3. Phương trình bậc hai: ax^2 + bx + c = 0.
+ Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
+ Bài 5. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
+ Bài 6. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn.
+ Bài 7. Trắc nghiệm tổng hợp.

B – HÌNH HỌC
Chương 1. Véctơ – Tọa độ
+ Bài 1. Véctơ.
+ Bài 2. Tọa độ.
+ Bài 3. Trắc nghiệm tổng hợp.

Chương 2. Tích vô hướng
+ Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ.
+ Bài 2. Tích vô hướng và ứng dụng.

C – ĐÁP ÁN
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp.
Chương 2. Hàm số bậc nhất hàm số bậc hai.
Chương 3. Phương trình.
Chương 1. Véctơ – tọa độ.
Chương 2. Tích vô hướng.

 

 

Comments

comments